LAR-løsninger – rensning og vejvand

En LAR-løsning aflaster kloaksystemet, samtidig med at overfladevandet renses i eksempelvis regnbede.

På grund af større og flere regnhændelser er der flere steder behov for lokal håndtering af regnvand. Dette kan både være for at tilbageholde regnvand for at aflaste kloakken, men kan også være for at rense vandet inden nedsivning til grundvand eller udledning til anden recipient. LAR-løsninger involverer i de fleste tilfælde en beplantning der står for en del af rensningen og samtidig gavnes af den ekstra vandtilførsel.

Undgå salt i anlæggene om vinteren

Om vinteren bliver der mange steder saltet på vejene. Derfor ledes der hver vinter store mængder saltholdig vand til LAR-anlæg, hvilket både skader planter og samtidig ledes ud i grundvandet. Milfords løsning kan lukke af for vejvandet om vinteren og i stedet lede vandet til kloak. Samtidig kan det om sommeren lede vejvand til rensning og nedsivning i LAR-anlægget.

Behov for rensning inden nedsivning

Når regnvand løber hen over en overflade, opsamler det mange af de partikler og sediment der ligger på arealet. Især på veje kan de partikler være stærkt forurenende. Før at vandet kan nedsives eller ledes til recipient, er der i mange tilfælde behov for at få renset vandet for ikke at lede forurenet vand direkte ud i naturen.

Regnbedssystem, der renser og filtrerer

Mange regnbede er derfor opbyggede med filterjorde, der filtrerer vandet og binder mange af partiklerne. Hvis ikke der er sandfang inden vandet havner i bedet, kan det med tiden slamme bedet til, hvilket betyder at det er svært ved at opretholde rensningsevnen. Modular Wetlands er et modulært regnbedssystem, der har beviselig og stor rensningseffekt. Systemet er nemt at oprense og vedligeholde og kan gennem dets filtre, tilbageholde forurenede stoffer og tungmetaller, så det ikke bliver ledt ud i grundvandet.