INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Krav og anbefalinger til niveaufri adgang og fri sokkelhøjde

Krav og anbefalinger til niveaufri adgang og fri sokkelhøjde

Niveaufri adgang og fri sokkel

Ifølge BR18 er der krav om at brugere af en bygning, selv skal kunne komme ind og ud af den. Det betyder i de fleste tilfælde at der skal etableres niveaufri adgang. Foran yderdøre skal etableres et 1,5x1,5 m plant areal og selve dørtrinnet må højst være 2,5 cm højt.

Dette er i og for sig ikke den store udfordring, men fordi der af og til kommer en del regn her i landet, kan man, når man har etableret niveaufri adgang, risikere store fugtskader i bygningerne. For at imødekomme fugtindtrængning ved soklen anbefales det derfor at projektere med fri sokkelhøjde på 150 mm.

En måde at løse dette kontrovers på, kan være ved at hæve terrænet lokalt foran adgangsdørene. Her kan man anvende en rampe der ender i et plant areal foran døren. For at minimere opsprøjtende vand på døre, vinduer og facadepartier, kan der etableres en rende langs soklen i hele rampens bredde. Foran adgangsarealet forsynes renden med en rist for at sikre den niveaufri adgang.

Risten giver et fast underlag helt ind til døren, samtidig med at den reducerer opsprøjt helt ned til 6 % af den indkomne nedbør. For at renden får den ønskede effekt, skal den være ca 100-300 mm bred. Reduceres bredden af renden til under 100 mm, kan belægningen igen få betydning for hvor meget opsprøjt der rammer bygningen.

Hvis der er mange adgangsdøre eller der skal være belægning langs hele bygningen, kan det være nødvendigt at hæve terrænet langs hele soklen. I det tilfælde er det også nødvendigt at lave en rende langs hele soklen, for fortsat at sikre en fugtfri sokkel. Renden bør som minimum forsynes med rist foran indgangspartier, men af hensyn til æstetik, samt bygningens brugere, anvendes ofte rist langs hele bygningen.

Man kan også undlade riste langs facade og i stedet fylde renden med småsten eller skærver for at give det et andet udtryk. Det anbefales dog stadig at holde en fri sokkelhøjde på 150 mm for at minimere opsprøjt. Erfaringsmæssigt skal skærverne også oprenses regelmæssigt for at opretholde rendens ledningsevne og reducere risikoen for stående vand op ad soklen.

Afledning af regnvand

Historisk set har der ikke altid været behov for sokkelrender. Det er især kravet omkring niveaufri adgang, samt ønsket om belægning langs hele facaden, der har gjort det nødvendigt at anvende i mange tilfælde.

Når det regner, rammer størstedelen af regnen direkte ned på jorden. Er terrænreguleringen omkring bygningerne udført korrekt vil vandet enten nedsives i jorden eller løbe væk fra huset. En del af regnen vil ramme bygningernes facader og løbe ned mod soklen. På især høje bygninger med store facadepartier, kan mængden af vand der ender nede ved soklen blive et problem. Er der fri sokkel og græsareal foran facaden, vil vandet blot sive ned i jorden uden problemer. Er der belægning vil vandet løbe langs overfladen til det nærmeste afløb. Når der skal sikres niveaufri adgang, samtidig med at der er belægning rundt om bygningen, havner facadevandet nede i sokkelrenden. Hvis ikke vandet bliver ledt væk, opbygges der et vandtryk på ydersiden af soklen, der kan give fugtproblemer inde i bygningen.

Er jorden omkring bygningen selvdrænende, kan renden forsynes med slidser i bunden, hvorved vandet vil infiltrere ned i jorden. Er jorden derimod kompakt eller leret vil vandet ikke kunne nedsive hurtigt nok og man kan igen risikere fugtindtrængning. Her bliver man nødt til at bortlede på anden vis, også selv om der er omfangsdræn omkring bygningen.

Er der omfangsdræn omkring bygningen, SKAL vandet bortledes via afløb eller over terræn. Ifølge Drænnormen (DS 436) må der ikke uden særlige foranstaltninger ledes overfladevand til omfangsdræn omkring konstruktioner. Omfangsdræn er nemlig ikke dimensioneret til at tage de vandmængder der potentielt kan ledes til dem fra bygningens facader.

Figur 36: Accepterede metoder til bortledning ifølge DS 436: til venstre nedsivning i selvdrænende jordog udledning over terræn; i midten bortledning fra rende direkte til afløb; til højre fra rende ud over terræn. (SBI-2015:19) (Illustration lånt af SBI)

Det anbefales at have minimum 2 afløb fra sokkelrenden, og gerne mindst 1 pr facade, for at sikre at vandet kan bortledes, selv hvis det ene afløb skulle blive tilstoppet. Alternativt skal afløbet kombineres med udledning på terræn.

Download vores sammendrag af krav og anbefalinger relateret til sokkelrender >

Before After