Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer (herunder salg af produkter, reservedele og dertil knyttede ydelser) foretaget af Milford A/S, cvr.nr. 25617231, Walgerholm 13-15, 3500 Værløse (herefter Milford), til Milfords kunder.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelserne har forrang frem for eventuelle generelle indkøbsbetingelser, som kunden måtte have, og kan kun fraviges ved skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne regulerer – sammen med ordrebekræftelsen – Milfords og kundens aftale endeligt.

Prisoplysninger, tilbud og aftaleindgåelse

Aftalen er først bindende for Milford, når Milford har udstedt og tilsendt kunden en skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse, hvormed aftale mellem parterne skal anses for indgået på de i ordrebekræftelsen indeholdte vilkår og nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Finder kunden at ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med kundens tilbud om køb påhviler det kunden at gøre indsigelse inden 72 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen, idet indholdet af ordrebekræftelsen i modsat fald er bindende for parterne.

Milford forbeholder sig at opregulere prisen på produkter anført i ordrebekræftelsen til dagspris på leveringsdagen. Kunden er forpligtet til at acceptere sådan regulering, såfremt reguleringen ikke overstiger 10% af den samlede ordresum. Overstiger reguleringen 10% kan kunden frigøre sig fra aftalen ved straks at give meddelelse herom samt ved inden 72 timer efter at være gjort bekendt med reguleringen for kundens regning at returnere de leverede produkter til Milford.

Priser oplyses som udgangspunkt uden moms og afgifter. Moms, afgifter eller told af enhver art, som Milford er pålagt at opkræve af nationale eller internationale myndigheder, tillægges prisen ved fakturering og da med den sats, som er gældende på det tidspunkt, hvor afgiften pålægges. Oplyser Milford moms, told eller andre afgiftssatser er dette alene vejledende, og Milford kan til enhver tid berigtige fejl eller forglemmelser, der vedrører moms, told eller andre afgifter.

Betaling

Faktura udstedes ved levering og kunden har 8 dages betalingsfrist, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen eller faktura.

Hvis det af ordrebekræftelsen fremgår, at ordren helt eller delvist skal forudbetales eller betaling skal garanteres af en bank, skal sådan forudbetaling/garantistillelse ske inden 7 dage, idet Milford i modsat fald er berettiget til at annullere aftalen uden ansvar af nogen art.

Opstår der efter ordrebekræftelse berettiget tvivl om kundens betalingsdygtighed kan Milford tillige vælge at tilbageholde levering helt eller delvist indtil betaling er sket. Tilsvarende kan Milford tilbageholde levering, hvis kunden er i restance med betaling på andre ordre, uanset om ordrerne har en indbyrdes sammenhæng.

Renter og gebyrer

I tilfælde af forsinket betaling opkræver Milford morarenter med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdag. I tillæg hertil kan Milford opkræve kompensations-, rykker og inkassogebyrer efter Renteloven. Kunden afholder i øvrigt Milfords udgifter til inkassering af restancer efter gældende lovgivning.

Ejerskab

Leverede produkter forbliver Milfords ejendom indtil fuld betaling er modtaget.

Kvantum

For lagerførte varer, forbeholder Milford sig ret til at foretage mindre justeringer i overensstemmelse med vores pakkestørrelser. Ikke lagerførte varer leveres kun i mængder svarende til pakkestørrelsen.

Leveringstid

Leveringstid oplyst i eller i forbindelse med ordrebekræftelsen er alene vejledende for Milford.

Milford betaler ikke kompensation for økonomiske tab af nogen art forbundet med forsinket levering. Forsinket levering eller fejllevering giver ikke køber ret til at hæve handlen, hvis korrekt levering sker inden 30 dage fra det oplyste eller aftalte leveringstidspunkt. Kunden kan ikke nægte at modtage levering, hvis levering sker før oplyst eller aftalt leveringsdag.

Afviser kunden uberettiget at modtage levering opbevarer Milford på kundens regning og risikoprodukterne, og kan kræve et rimeligt administrationsvederlag herfor på 0,5% af ordrens værdi pr. dag opbevaring foregår i tillæg til dokumenterbare transport- og opbevaringsudgifter. Ved efterfølgende levering er Milford berettiget til at kræve supplerende leveringsvederlag.

Levering

Levering sker ab lager. Er der aftalt forsendelse, sker dette for kundens regning og risiko, medmindre anden aftale er indgået skriftligt. Kunden opfordres til at forsikre forsendelsen.

Returservice

Katalogvarer kan byttes/returneres indenfor 30 dage efter levering og efter forudgående aftale med Milford kundeservice. Kreditnota med 20% returfradrag gives kun såfremt varerne returneres i uskadt og uåbnet originalindpakning og vedlagt følgeseddel. Emballagen må ikke mærkes eller på anden vis være skadet af kunden. Øvrige eller specialfremstillede varer tages ikke retur.

Reklamationer

Milford bærer ansvaret for mangelfulde produkter eller mangelfulde ydelser i henhold til gældende lovgivning med følgende modifikationer:

Synlige mangler: Kunden skal ved modtagelse foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af leverancen, og eventuelle reklamationer over synlige mangler (kvantitative eller kvalitative) skal straks og senest 3 hverdage efter modtagelsen skriftligt meddelelse Milford. Undlader kunden dette, kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne mangler, som er eller burde være opdaget ved undersøgelse.

Ikke synlige mangler: Var manglerne ikke synlige ved levering skal kunden straks sådanne mangler konstateres eller burde være konstateret reklamere til Milford, idet kunden i modsat fald mister sin ret til at påberåbe sig sådanne skjulte mangler.  

Hvis kunden ikke inden 2 år efter levering har meddelt Milford, at kunden påberåber sig en skjult mangel, kan kunden ikke senere gøre denne gældende, medmindre Milford skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid.

Hvis de af Milford leverede produkter er bestemt til indbygning i et byggeri (forstået i overensstemmelse med Byggevareforordningens ”byggevare”-definition), ophører Milfords ansvar for fejl i leverancerne senest 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori leverancen er inkluderet. I tilfælde af leverancer til opbevaring eller videresalg ophører ansvaret dog inden for 6 år efter levering til kunden. Hvis det må anses for godtgjort, at kundens bygherre (herefter bygherre) ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod Milfords kunde, anerkender Milford, at bygherre er berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod Milford, hvis Milfords ydelse har samme mangel. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der følger af kontraktforholdende både mellem bygherre og Milfords kunde, og mellem Milfords kunde og Milford, herunder ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i begge kontraktforhold. Milfords sokkelrende-løsninger anses for at være produkter bestemt til indbygning i et byggeri.  

Kunden er forpligtet til at aftale et tilsvarende vilkår (eksempelvis AB 18 § 12, stk. 5, jf. AB 18 § 8, stk. 4 og 5) med sin bygherre. I det omfang, at kunden ikke har aftalt et tilsvarende vilkår, er kunden forpligtet til at yde erstatning til Milford for differencen mellem det Milfords ansvar er begrænset til i henhold til disse vilkår, og det Milford må yde i erstatning til bygherre.

Vedrører reklamationen en ydelse, der er leveret af Milfords underentreprenører, er kundes reklamationsret overfor Milford yderligere begrænset, således at Kundens reklamationskrav kun kan gøres gældende mod Milford, såfremt Milford har mulighed for at indtale kravet overfor underleverandøren. Er underleverandørens ansvar for et produkt eller ydelse således begrænset til 1 år efter aflevering til Milford på kundens byggeplads, er Milfords ansvar overfor kunden ligeledes begrænset.

Ved berettigede reklamationer har Milford afhjælpningsret, herunder f.eks. ved reparation, omlevering eller ydelse af et forholdsmæssigt afslag i prisen for de mangelfulde leverancer. Kunden er ikke berettiget til at iværksætte reparation ved tredjemand, uden forudgående skriftlig aftale med Milford. Under ingen forhold påtager Milford sig at erstatte noget indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance, dagbøder, eller udgifter til kundens af- og genmontering eller indbygning af produkter eller lignende som led i håndtering af en reklamation, ligesom Milford ikke afholder udgifter til reserve eller sliddele, som kunden ønsker udskiftet i forbindelse med en reklamation.

Alle reklamationer skal være skriftlige og angive hvori manglen består.

Det bemærkes, at visse af Milfords produkter har en naturlig levetid, og denne afhænger af det miljø, hvori produkterne monteres. Ved montering i et aggressivt miljø vil levetiden være lavere og kan give sig udtryk i f.eks. rustpletter eller anden patina. Rustpletter eller patina betragtes ikke som en mangel, men er en naturlig konsekvens af materialevalg og monteringsmiljø.

Garanti

Milford yder ingen garanti for leverede produkter eller ydelser, der går videre end hvad Dansk rets almindelige regler om reklamation, som begrænset ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser, tilsiger. Hvis Milford helt eller delvist har anvendt underentreprenører til levering af en ydelse eller produkt, og yder underentreprenøren en garanti, transporterer Milford mod særskilt aftale garantien til kunden, der således kan udnytte denne i det omfang garantien giver mulighed for det, herunder typisk i en begrænset periode fra underleverandørens aflevering til Milford. Milford er uden ansvar for underentreprenørens opfyldelse af garantien, og transport sker på betingelse af, at kunden fraskriver sig ydelse. En underleverandør garanti kan kun transporteres såfremt Milford ikke selv har yderligere krav, der er dækket deraf.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Milford ifalder erstatningsansvar over for kunden er Milfords ansvar beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som kunden har betalt Milford for den konkrete leverance, der har udløst ansvaret.

Milford kan ikke holdes ansvarlig for kundens avancetab, driftstab, tab af goodwill, tab af opgaver, tab af ordre, tab af data, eller tilsvarende tabstyper, uanset om sådanne tab helt eller delvist måtte have årsagsforbindelse til Milford’s manglende opfyldelse af forpligtelser efter parternes aftale. Herudover er Milford ikke ansvarlig for kundens indirekte tab og/eller følgeskader.

Milford kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, eller for krav rettet mod kunden af tredjemand, herunder f.eks. krav på dagbøder, tab af avance, driftstab, tab af goodwill, forsinkelsesbetaling eller godtgørelse og lignende, uanset om disse krav helt eller delvist måtte være udløst af Milfords misligholdelse af forpligtelser overfor kunden.

I det omfang Milford holdes erstatningsansvarlig som følge af Milfords, eller nogen af dennes medarbejderes, skadegørende handlinger eller undladelser, i forbindelse med opfyldelse af parternes aftale, eller erstatningsansvarlig på grund af produktansvar, er Milford’s ansvar størrelsesmæssigt begrænset til det beløb, som Milford’s til enhver tid gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker, dog maksimalt et beløb stor kr. 2.000.000 for så vidt angår ingrediens og komponentskader. Kunden kan til enhver tid anmode Milford om at oplyse, ved hvilket selskab der er tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Force majeure

Alle aftaler indgået af Milford med kunder er med forbehold for force majeure.

Force majeure omfatter alle usædvanlige forhold, der forsinker eller forhindrer Milford i at opfylde sine pligter efter aftalen med kunden og til den aftalte pris, herunder men ikke begrænset til strejke eller lockout hos Milford, leverandører, eller transportører, skader forvoldt af brand eller vand, maskin- og strømsvigt, IT nedbrud, nationale eller internationale krigshandlinger, sygdomsudbrud eller naturkatastrofer,  manglende råvareleverancer og tilsvarende, samt ikke uvæsentlige prisstigninger på råvarer, materialer, transport eller arbejdskraft, uanset om dette skyldes uforudsete prisstigning eller udsving i valutakurser. Ikke uvæsentlige prisstigninger defineres som 5 %.

Udskyder Milford levering helt eller delvist grundet force majeure er kunden pligtig at acceptere en rimelig udskydelse, der ikke må være længere end hvad hensynet til force majeure grunden kan begrunde. Udskyder Milford levering i mere end 120 dage grundet force majeure kan kunden dog annullere ordren eller restordren med et varsel på 7 dage, i øvrigt uden ret til kompensation for den manglende levering.

Tvister

Alle tvister mellem Milford og kunden afgøres ved anvendelse af dansk ret, undtagen sådanne lovregler, der måtte medføre anvendelse af udenlandske retsregler, og alle tvister, der ikke løses i mindelighed, skal afgøres af Voldgiftsinstituttet - The Danish Institute of Arbitration.