Optimering af regnbede og grøfter

Rensning, filtrering og opgradering af regnbede. Frodig om sommeren, beskyttet i vinteren.

Regnbede og grøfter bruges i dag mange steder til at opstuve og nedsive regn- og overfladevand.

Regnbedene fungerer som almindelige vejbede, men får ekstra næring og vand. Derfor fremstår bedene ekstra frodige. Ved store regnhændelser risikerer man dog at affald og sedimenter skylles ned i bedene og ødelægger beplantningen.

Undgå salt i anlæggene om vinteren

Om vinteren bliver der mange steder saltet på vejene. Derfor ledes der hver vinter store mængder saltholdig vand til LAR-anlæg, hvilket både skader planter og samtidig ledes ud i grundvandet.

På grund af større og flere regnhændelser er der flere steder behov for lokal håndtering af regnvand. Dette kan både være for at tilbageholde regnvand for at aflaste kloakken, men kan også være for at rense vandet inden nedsivning til grundvand eller udledning til anden recipient. LAR-løsninger involverer i de fleste tilfælde en beplantning der står for en del af rensningen og samtidig gavnes af den ekstra vandtilførsel.

Behov for rensning inden nedsivning

Når regnvand løber hen over en overflade, opsamler det mange af de partikler og sediment der ligger på arealet. Især på veje kan de partikler være stærkt forurenende. Før at vandet kan nedsives eller ledes til recipient, er der i mange tilfælde behov for at få renset vandet for ikke at lede forurenet vand direkte ud i naturen.

Regnbedssystem, der renser og filtrerer

Mange regnbede er derfor opbyggede med filterjorde, der filtrerer vandet og binder mange af partiklerne. Hvis ikke der er sandfang inden vandet havner i bedet, kan det med tiden slamme bedet til, hvilket betyder at det er svært ved at opretholde rensningsevnen. For at løse disse udfordringer har Milford udviklet en løsning, der kan lukke af for vejvand om vinteren, så det salte vejvand ledes til kloak i stedet. Samtidig kan der indbygges et sandfang, som fjerner de sedimenter og genstande der måtte komme med vejvandet. Systemet kan indbygges i vejens kantsten og kan tilpasses de fleste projekter. Læs mere her.

Stor kapacitet på mindre plads

Nogen steder er det svært at håndtere alt regnvandet, simpelthen på grund af begrænset plads. Det kan resultere i meget dybe grøfter og bede. Disse bliver en hindring for borgere og desuden en magnet for henkastede genstande og skrald. Ved at bruge en faskine under bedet opnår man meget større volumen på mindre plads. Man opnår samme forsinkelse og rensningseffekt af regnvandet, men kapaciteten bliver mangedoblet og man får samtidig et anlæg med lave driftsomkostninger og høj levetid.

Milfords tunnelfaskine sikrer stor kapacitet og kan samtidig lede regnvand væk til anden recipient i tilfælde af store regnmængder.

På grund af større og flere regnhændelser er der flere steder behov for lokal håndtering af regnvand. Dette kan både være for at tilbageholde regnvand for at aflaste kloakken, men kan også være for at rense vandet inden nedsivning til grundvand eller udledning til anden recipient. LAR-løsninger involverer i de fleste tilfælde en beplantning der står for en del af rensningen og samtidig gavnes af den ekstra vandtilførsel.