INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Boldbaner kan sikre mod ekstremregn

Boldbaner kan sikre mod ekstremregn

Mange tænker måske ikke over, at det store boldareal de løber rundt på, kan bruges til andet end at dyrke sport eller sikre pladsen i superligaen. F.eks. kan de store arealer bruges til underjordisk opmagasinering af regnvand, både for det regnvand der falder på selve banen, men også fra de tilstødende arealer. Boldbaner kan på den måde være med til at klimasikre mod øgede regnmængder.

Der er brug for at vi tænker i store dimensioner for at håndtere de øgede mængder regnvand, så vi kan undgå de uhensigtsmæssige omkostninger det kan føre med sig, når kloaksystemet bliver overbelastet. Over de sidste 100 år er den årlige nedbør steget med ca. 15%. Sandsynligheden for ekstreme regnhændelser stiger i takt med dette, og vi bør derfor tænke fremad og dimensionere efter stadig større mængder regnvand. 

Vores Aquaton tunnelfaskine er en omkostningseffektiv og yderst funktionel løsning, når det gælder lokal håndtering afregnvand. Med Aquaton, kan regnvandet forsinkes, inden det ledes videre til kloakken eller nedsiver i jorden. Tunnelfaskinerne kan både tilkobles overløb til kloaknettet, men også stå alene, udelukkende med nedsivning på grunden. På denne måde håndteres regnvandet lokalt og udenom den traditionelle kloakering, hvilket er med til at sikre det mod overbelastning. Det er godt for både naturen, miljøet og pengepungen, da det mindsker de mange uhensigtsmæssige problemer det medfører ved overbelastede kloakker og potentielle oversvømmelser.  

Sådan ser det ud når Aquaton installeres under en boldbane, her i Snättringe, Stockholm

Hvad er det smarte I at benytte Aquaton under boldbaner? 

Boldbaner er ofte store, åbne og grønne arealer. De er derfor oplagte magasiner for opsamling, nedsivning og forsinkelse af store mængder regnvand fra boldbanens eget areal og de tilstødende arealer. Da de fleste boldbaner skal kunne bruges selv under og efter større regnhændelser, skal vandet dog opsamles under terræn. 

Regnvandet siver ned på boldbanen eller ledes til fra de tilstødende arealer på forskellig vis. Dette er selvfølgelig alt efter hvilke oplande og tilslutningsmuligheder man har, samt om boldbanen er med naturgræs eller kunstgræs.  

Er boldbanen i naturgræs kan man lade regnvandet nedsive direkte ned gennem banen og ned i faskinerne, hvorfra det forsinkes og kan infiltrere i den underliggende råjord. Skal der håndteres regnvand fra boldbanens tilstødende arealer, kan det ske via vandrender og rør, der ledes til indløbsbrønde og derfra, direkte ind i tunnelfaskinerne. 

Er boldbanen i kunstgræs, bør tunnelfaskinen typisk opbygges med en membran, så faskinen i højere grad fungerer som magasin og forsinker vandet på vej mod kloakken. Det er for at undgå at plastpartikler fra kunstgræsbanen bliver ledt videre til grundvandet.   

Nem at vedligeholde og yderst brugbar 

Fra terræn og ned til tunnelfaskinerne skal man vælge det rette materiale uden finpartikler, for derved at reducere risikoen for at sedimenter over tid vil samle sig og forhindre nedsivningen til faskinen.  

Ledes regnvandet rørført ind i tunnelfaskinen, bør faskinen etableres med en filtertunnel, der sikrer at systemet bliver nemt og effektivt at oprense. Med en filtertunnel samles alle sedimenter og affald ét sted i systemet og gør det muligt at oprense ved hjælp af spuleslange og slamsuger. 

Selvom Aquaton har en høj bæreevne der kan klare selv tunge køretøjer, er dette typisk ikke nødvendigt på boldbaner, hvor der er mindre tung belastning. Det medfører at Aquaton faskinerne kan bruges med meget lav opbygning, der minimerer gravearbejdet.  

Aquaton fremstilles i både en form og materiale der giver den en meget lang levetid på mindst 75 år! Kontakt Milford for at høre nærmere om mulighederne i Aquaton til boldbaner - en omkostningseffektiv, holdbar og yderst brugbar løsning. Aquaton sikrer simpelthen at vi kan spille bold året rundt på land, og ikke unødigt tvinges til at spille vandpolo.

Relaterede produkter

No items found.
Before After